• index_COM

Ksingxing hakda

“Quanzhou Xingxing Machinery Accessories Co., Ltd.”, önümçilik we söwdany birleşdirýän hünärmen maşyn bolup, maşyn pudagynda ýigrimi ýyldan gowrak tejribe toplady.Japaneseapon we Europeanewropa awtoulaglary we tirkegleri üçin şassi böleklerini we beýleki ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmäge üns berýäris.Mersedes-Benz, Volvo, MAN, Scania, BPW, Mitsubishi, Hino, Nissan, Isuzu we DAF üçin önümlerimiziň doly görnüşi bar.

Önümlerimiz Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Günorta Amerikada, Günbatar Europeewropada we Gündogar Aziýada 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.Esasy önümler: bahar zynjyrlary, bahar ýaýlary, bahar asýanlar, bahar plastinkasy, eýer trunnion oturgyjy, bahar gyrymsy we gysgyç, bahar oturgyjy, U bolt, ätiýaçlyk tigir göteriji, rezin bölekler, balans gazyk we hoz we ş.m.

Iň soňky habarlar we wakalar

 • Agyr awtoulag näme?Uckük awtoulaglarynyň klassifikasiýasy düşündirildi

  Agyr awtoulag näme?Truck Classif ...

  Ucksük awtoulaglary dürli görnüşlerde we ululykda bolup, ulag we gurluşykdan başlap oba hojalygyna we magdançylyk pudagyna çenli belli bir maksat bilen hyzmat edýär.Ucksük awtoulaglarynyň arasynda iň möhüm tapawut ...
 • Uckük awtoulag sürüjileri üçin sowuk şertleri howpsuz gezmek üçin möhüm maslahatlar

  Uckük awtoulag sürüjileri üçin nawigasiýa üçin möhüm maslahatlar ...

  Gyşyň buzly tutuşlygy güýçlenýärkä, ýük awtoulag sürüjileri ýollarda üýtgeşik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Gar, buz we doňan temperaturanyň utgaşmagy sürüjini howply edip biler, ýöne dogry taýýarlyk bilen ...
 • Siklini bozmak - Erbet sürmek endiklerinden nädip saklanmaly

  Siklini bozmak - B-den nädip saklanmaly ...

  Drivingaramaz sürmek endikleri diňe sizi we ýolagçylaryňyzy howp astynda goýman, ulag dyknyşyklaryna we daşky gurşawyň hapalanmagyna hem goşant goşýar.Çaltlyk, ünsüňi sowmak ýa-da agressiw bolsun ...
 • Uckük awtoulag böleklerini nädip satyn almaly we amalda pul tygşytlamaly

  Uckük awtoulag böleklerini nädip satyn almaly we pul tygşytlamaly ...

  Truckük awtoulagyny saklamak, esasanam bölekleri çalyşmak meselesinde gaty gymmat iş bolup biler.Şeýle-de bolsa, dogry çemeleşmek bilen, ýük awtoulagyňyzyň galan bölegini üpjün etmek bilen ep-esli pul tygşytlap bilersiňiz ...